Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Konkurs na opracowanie koncepcji trwałego upamiętnienia getta we Włodawie i ostatniej drogi Żydów z getta we Włodawie

logo pion.jpg

Projekt „Getto we Włodawie – zapomniana karta historii II” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.


I.1. Nazwa oraz adres siedziby Organizatora konkursu - Zamawiającego

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie

22-200 Włodawa,

ul. Czerwonego Krzyża 7

I.2. Adres korespondencyjny Zamawiającego

Wszelką korespondencję związaną z konkursem należy kierować na adres:

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie,

22-200 Włodawa,

ul. Czerwonego Krzyża 7,

e-mail: poczta@muzeumwlodawa.eu

z dodatkowym oznaczeniem: „Konkurs na opracowanie koncepcji trwałego upamiętnienia – Getto we Włodawie”


I.3. Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie

Ze strony organizatora obowiązki Kierownika Zamawiającego, tj. osoby sprawującej nadzór nad przebiegiem postępowania konkursowego pełni Anita Lewczuk vel Leoniuk.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji o konkursie w zakresie przedmiotu konkursu i formalno-prawnym są:

1) Anita Lewczuk vel Leoniuk – tel.: +48 538 412 654, e-mail anita.lewczuk@wp.pl

2) Agnieszka Ignatiuk – tel. 82 5722 178, e-mail: agnieszka.ignatiuk@muzeumwlodawa.eu.

Godziny pracy Muzeum: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00


ROZDZIAŁ II - FORMA, PRZEDMIOT I CEL KONKURSU


II.1. Forma konkursu

- otwarty, w którym uczestnicy konkursu składają prace konkursowe;

 - jednoetapowy – realizacyjny, z zaproszeniem do realizacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Autora (Zespołu Autorskiego) zwycięskiej pracy konkursowej.


II.2. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące: Opracowanie koncepcji trwałego upamiętnienia getta we Włodawie i ostatniej drogi Żydów z getta we Włodawie wraz z ewentualnym zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia.

Koncepcja trwałego upamiętnienia może zakładać jedną lub wiele form / punktów upamiętnienia historii getta we Włodawie oraz ostatniej drogi Żydów z getta we Włodawie, z zastrzeżeniem, że punkty te muszą się znajdować w granicach związanych z historią getta we Włodawie i ostatnią drogą Żydów z getta we Włodawie.

Forma trwałego upamiętnienia oraz ilość punktów upamiętnienia historii getta we Włodawie oraz ostatniej drogi Żydów z getta we Włodawie jest dowolna, przy czym w formularzu z informacją o planowanych kosztach, każda z tych form musi być oddzielnie skosztorysowana.


II.3. Cel konkursu:

Wyłonienie najlepszego projektu trwałego upamiętnienia (wraz z ewentualnym zagospodarowaniem terenu) getta we Włodawie i ostatniej drogi Żydów z getta we Włodawie, którego Autor (Zespół Autorski) zaproszony zostanie (w części realizacyjnej) do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji zamówienia, a także wykonania oraz realizacji formy upamiętnienia.

Wyłonienie przez Komisję Konkursową zwycięskiej koncepcji projektowej, będzie stanowić podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą do udziału w negocjacjach, tj. w postępowaniu prowadzonym w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej.

III.1. Informacje ogólne dotyczące postępowania konkursowego

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla opracowania i realizacji projektu. Wszyscy członkowie zespołu muszą w załączniku zawierającym pełnomocnictwo wskazać jednego z członków zespołu, który będzie upoważniony jako pełnomocnik do ich reprezentowania przed Zamawiającym. Złożenie pracy konkursowej będzie rozumiane przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny jako fakt zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptacji bez zastrzeżeń jego warunków oraz związania jego ustaleniami.


III.2. Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu 19.06.2020 r.

Składanie prac konkursowych do 31.07.2020 r. do godz. 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu 7.08.2020 r.