Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Konkurs na opracowanie koncepcji trwałego upamiętnienia – Szlakiem zbrodni niemieckich we Włodawie – zapomniana historia ludobójstwa

05_Logo MKiDN_kolor_biale_tlo_CMYK-01.jpg

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI TRWAŁEGO UPAMIĘTNIENIA

w ramach projektu ,, Szlakiem zbrodni niemieckich we Włodawie - zapomniana historia ludobójstwa”

Projekt ,,Szlakiem zbrodni niemieckich we Włodawie – zapomniana historia ludobójstwa” w ramach programu Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


I.1. Nazwa oraz adres siedziby Organizatora konkursu - Zamawiającego

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie

22-200 Włodawa,

ul. Czerwonego Krzyża 7

I.2. Adres korespondencyjny Zamawiającego

Wszelką korespondencję związaną z konkursem należy kierować na adres e-mail: poczta@muzeumwlodawa.eu

z dodatkowym oznaczeniem: „Konkurs na opracowanie koncepcji trwałego upamiętnienia – Szlakiem zbrodni niemieckich we Włodawie – zapomniana historia ludobójstwa”.


I.3. Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie.

Ze strony organizatora obowiązki Kierownika Zamawiającego, tj. osoby sprawującej nadzór nad przebiegiem postępowania konkursowego pełni Agnieszka Ignatiuk.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji o konkursie w zakresie przedmiotu konkursu i formalno-prawnym są:

1) Anita Lewczuk vel Leoniuk – tel.: 538 412 654, e-mail anita.lewczuk@wp.pl

2) Agnieszka Ignatiuk – tel.: 538 412 654, e-mail: agnieszka.ignatiuk@muzeumwlodawa.eu.

Godziny pracy Muzeum: poniedziałek - piątek 8.00 – 15.30


ROZDZIAŁ II - FORMA, PRZEDMIOT I CEL KONKURSU


II.1. Forma konkursu

- otwarty, w którym uczestnicy konkursu składają prace konkursowe;

 - jednoetapowy – realizacyjny, z zaproszeniem do realizacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Autora (Zespołu Autorskiego) zwycięskiej pracy konkursowej.


II.2. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące: Opracowanie koncepcji trwałego upamiętnienia miejsc ważnych historycznie, będących miejscami zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego na terenie dzisiejszego powiatu włodawskiego wraz z ewentualnym zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia.

Głównym celem realizacji zadania jest upamiętnienie kilku wybranych miejsc znajdujących się w naszym powiecie. Są to następujące miejscowości:

1.Krasówka

2.Różanka

Forma trwałego upamiętnienia jest dowolna, przy czym w formularzu z informacją
o planowanych kosztach, każda z tych form musi być oddzielnie skosztorysowana.


II.3. Cel konkursu:

Wyłonienie najlepszego projektu trwałego upamiętnienia (wraz z ewentualnym zagospodarowaniem terenu) miejsc ważnych historycznie, będących miejscami zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego, którego Autor (Zespół Autorski) zaproszony zostanie (w części realizacyjnej) do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji zamówienia, a także wykonania oraz realizacji formy upamiętnienia.

Wyłonienie przez Komisję Konkursową zwycięskiej koncepcji projektowej, będzie stanowić podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą do udziału w negocjacjach, tj. w postępowaniu prowadzonym
w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej.


III.1. Informacje ogólne dotyczące postępowania konkursowego

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające wiedzę, kwalifikacje
i umiejętności niezbędne dla opracowania i realizacji projektu. Wszyscy członkowie zespołu muszą w załączniku zawierającym pełnomocnictwo wskazać jednego z członków zespołu, który będzie upoważniony jako pełnomocnik do ich reprezentowania przed Zamawiającym. Złożenie pracy konkursowej będzie rozumiane przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny jako fakt zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptacji bez zastrzeżeń jego warunków oraz związania jego ustaleniami.


III.2. Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu 3.07.2024 r.

Składanie prac konkursowych do 19.07.2024 r. do godz. 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu 23.07.2024 r.