Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Dom Pokahalny i tereny przyległe to projekt projekty w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19.

 

Projekt zakłada remont wewnątrz Domu Pokahalnego i terenów przyległych zabytkowego Zespołu Synagogalnego w tym: w tym: wymianę instalacji w każdym budynku, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w każdym budynku, remont sali wystawienniczej i pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, dalsze zagospodarowanie terenów zielonych.

Ważnym celem zaplanowanych prac renowacyjnych jest także udostępnienie nowych powierzchni osobom zwiedzającym ekspozycje muzealne i udostępnienie zespołu synagogalnego osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie zabytkom unikalnego charakteru oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu przystosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

Całkowita wartość projektu 1 450 225,24 zł brutto.