Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Ograniczenia w działalności Muzeum

logo pion.jpg

W związku z realizacją poniższych projektów od 10 maja 2021 r. dostep do budynków Muzeum będzie ograniczony. Dostępne do zwiedzania będą 3 wystawy w budynku Wielkiej Synagogi od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Wielka Synagoga i Mała Synagoga to projekt w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19.

Projekt zakłada remont wewnątrz Wielkiej i Małej Synagogi zabytkowego Zespołu Synagogalnego w tym: wymianę instalacji w każdym budynku, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w każdym budynku, remont sal wystawienniczych, renowacja zabytkowych polichromii w Małej Synagodze.

 

Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Dom Pokahalny i tereny przyległe to projekt w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19.

 

Projekt zakłada remont wewnątrz Domu Pokahalnego i terenów przyległych zabytkowego Zespołu Synagogalnego w tym: wymianę instalacji w każdym budynku, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w każdym budynku, remont sali wystawienniczej i pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, dalsze zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Ważnym celem zaplanowanych prac renowacyjnych jest także udostępnienie nowych powierzchni osobom zwiedzającym ekspozycje muzealne i udostępnienie zespołu synagogalnego osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektów zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie zabytkom unikalnego charakteru oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu przystosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.