Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Wielka Synagoga i Mała Synagoga to projekt projekty w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19.

 

Projekt zakłada remont wewnątrz Wielkiej i Małej Synagogi zabytkowego Zespołu Synagogalnego w tym: wymianę instalacji w każdym budynku, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w każdym budynku, remont sal wystawienniczych, renowacja zabytkowych polichromii w Małej Synagodze.

Ważnym celem zaplanowanych prac renowacyjnych jest także udostępnienie nowych powierzchni osobom zwiedzającym ekspozycje muzealne i udostępnienie zespołu synagogalnego osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie zabytkom unikalnego charakteru oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu przystosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

Całkowita wartość projektu 3 998 621,60 zł brutto.