Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2019
Dyrektora Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie
z dnia 01.02.2019 r.

 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM – ZESPOŁU SYNAGOGALNEGO WE WŁODAWIE

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się na terenie Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (zwanym dalej „Muzeum).
 2. Przebywający na terenie Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Muzeum.
 1. Muzeum jest otwarte przez cały rok. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia w dni świąteczne i okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są na stronie www.muzeumwlodawa.eu i w kasie Muzeum.
 3. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrektora Muzeum. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może udostępnić ekspozycje do zwiedzania poza godzinami otwarcia, po wcześniejszym zgłoszeniu, wyłącznie przez grupy zorganizowane.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do ekspozycji i budynków  Muzeum może zostać decyzją Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony dla zwiedzających.
 5. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany. Zwiedzający kupując bilet wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku przez monitoring.

 

§2. Sprzedaż biletów

 1. Zwiedzanie Wystaw Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej są odpłatne.
 2. Muzeum zapewnia przewodnika w języku angielskim studyjnym grupom młodzieży izraelskiej.
 3. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej Muzeum oraz w kasie Muzeum.
 4. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje wydarzenia bezpłatne. Informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie internetowej.
 5. Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w kasach Muzeum.
 6. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie.
 7. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasie biletowej.

 

§3. Ulgi i zwolnienia z opłat

 1. Ulgi i zwolnienia z opłat przysługują za okazaniem stosownych dokumentów.
 2. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 3. Bilety ulgowe przysługują:
 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 2. osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyższych, nauczycielom i wychowawcom placówek oświatowo-wychowawczych, działających na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej,
 4. kombatantom.
 1. Bilety bezpłatne przysługują:
 1. dzieciom do lat siedmiu,
 2. koncesjonowanym  przewodnikom, pilotom wycieczek i nauczycielom, jako opiekunom grup zorganizowanych,
 3. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 4. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Zabytków oraz członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

 

§4. Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

 1. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, alkoholu
  i środków odurzających.
 2. Na ekspozycjach obowiązuje zakaz dotykania eksponatów.
 3. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby: nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania.
 4. W Muzeum obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.
 5. Zobowiązuje się zwiedzających do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych.
 6. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny jego zamknięcia.
 7. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zwiedzający są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń obsługi Muzeum.
 8. W Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
 9. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum bez roszczeń ze strony zwiedzającego.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na www.muzeumwlodawa.eu oraz w kasach Muzeum.
 4. Skargi i wnioski można składać osobiście, listownie, na adres email: poczta@muzeumwlodawa.eu.
 5. Regulamin obowiązuje od 1 maja 2019 roku.