Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Projekt: „Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie”

Projekt: „Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie”

Projekt: „Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie” realizowany jestw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Umowa nr RPLU.07.01.00-06-0141/16-00 zawarta w dniu 26.04.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Muzeum – Zespołem Synagogalnym we Włodawie z siedzibą ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa,

Termin realizacji Projektu 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie, poprzez wykonanie prac restauratorskich i budowlanych, wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia, udostępnienie nowych powierzchni zwiedzającym, udostępnienia zespołu synagogalnego osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu niepełnosprawności.

Zabytkowy zespół synagogalny we Włodawie, który stanowi unikalny kompleks w skali kraju, ulega postępującej degradacji i niszczeniu, dlatego konieczna jest realizacja projektu, który zabezpieczy obiekt o wysokiej wartości historycznej i kulturowej i zwiększy jego dostępność dla kolejnych odwiedzających Projekt jest zadaniem kompleksowym i wieloaspektowym aby skutecznie odpowiedzieć na potrzeby w zakresie dostępności do kultury.

Wykonanie prac remontowych znacząco poprawi komfort w obiektach wpływając na zapewnienie zwiedzającym odpowiedniego standardu usług.

Realizacja projektu zapewni wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego, które stanowiących atrakcje turystyczne, a wspólnie z sąsiadującymi obiektami dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej całego regionu i jego znaczenia w skali kraju. Projekt realizuje także zdiagnozowane cele poszczególnych grup interesariuszy i docelowo prowadzi do równoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego całego regionu.

ETAPY realizacji projektu

1. Opracowanie studium wykonalności projektu.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Zarządzanie projektem.

4. Promocja projektu – tablica informacyjna

5. Nadzór inwestorski nad realizacją projektu.

6. Zakup robót i materiałów budowlanych, zgodnie z kosztorysami inwestorskimi.

7. Zakup wyposażenia

8. Dostosowanie strony internetowej dla osób niedowidzących i niewidzących

9. Promocja projektu - kampania informacyjno – promocyjna.

10. Organizacja Festiwalu Trzech Kultur w 2018 r.

Planowane prace budowlane:

- renowacja elewacji budynków,

- wymianę drewnianej stolarki okiennej na okna zespolone zgodnie z zachowaniem istniejących podziałów oraz drzwi zewnętrznych do budynków,

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych murów

- wymianę pokrycia dachowego (synagoga mała i dom pokahalny),

- wymianę obróbek blacharskich i orynnowania,

- wymianę instalacji ogrzewania w zakresie wymiany elementów grzejnych wraz z gałązkami w budynku Wielkiej Synagogi i Domu Pokahalnego,

- wymalowanie wewnętrznego remontowanych pomieszczeń,

- wymianę instalacji odgromowej,

- zagospodarowanie terenu z zewnątrz (dojścia, dojazdy) w tym: odprowadzanie wód powierzchniowych, wymiana nawierzchni utwardzonej wokół obiektów na kostkę betonową starobruk, zagospodarowania terenów zielonych, oświetlenie otoczenia, podświetlenie obiektów typu iluminacje świetlne.

Planowany zakup wyposażenia:

  • Zakup informatycznego systemu monitoringu połączonego z licznikiem zwiedzających
  • Zakup info kiosków multimedialnych.
  • Naprawa/modernizacja bimy.
  • Zakup audioprzewodników
  • Audiodeskrypcja na potrzeby wystaw stałych
  • Czytaki dla seniorów
  • Ramki multimedialne
  • Hala namiotowa

Odbiorcy zadania

Zespół Synagogalny we Włodawie to unikalny w Polsce kompleks trzech pożydowskich budynków, które należały do włodawskiego kahału (gminy żydowskiej). Korzystającymi z infrastruktury oraz organizowanych wydarzeń kulturalnych i artystycznych są mieszkańcy województwa lubelskiego. Stanowią oni główną grupę odbiorców. Do tej grupy zaliczamy również turystów licznie odwiedzających jedyny w swoim rodzaju zespół synagogalny. W województwie lubelskim brak XVIII-wiecznych synagog. Do głównej grupy odbiorców należą również osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów zadania, dla których istotne jest zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu z równoczesnym ich zabezpieczeniem przed degradacją i zniszczeniem, co umożliwi rozwój regionu i poszczególnych odbiorców.

Ważną grupą odbiorców zadania są osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, dla których dotychczasowa oferta zespołu synagogalnego we Włodawie jest niedostępna. Obecna infrastruktura posiada liczne bariery architektoniczne, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do wnętrz zabytkowych obiektów.

Turyści posiadają różne oczekiwania i interesy związane z projektem. Część korzysta z zasobów dziedzictwa kulturowego jako dodatkowej atrakcji, przy okazji pobytu w tym regionie, a pozostała część przyjeżdża wyłącznie ze względu na chęć zwiedzenia zespołu synagogalnego we Włodawie, lub z zamiarem wzięcia udziału w jednym organizowanych przez muzeum wydarzeń. Zwiększenie atrakcyjności regionu, determinuje rozwój turystyki, co wpływa na rozwój bazy turystycznej i budowie nowych atrakcyjnych ofert turystycznych. Wpływ grupy interesariuszy na projekt jest pozytywny. Turyści oddziałują bezpośrednio na stronę finansową przedsięwzięcia, aktywnie korzystając z organizowanych przez muzeum wydarzeń i oferowanych usług. Oddziaływanie turystów jest szersze, gdyż wypływają oni na dochody osób, instytucji i przedsiębiorstw korzystających z rezultatów projektu.